Obraz Alt

Regulamin sklepu internetowego www.pizzaparty.pl

Regulamin

Data ostatniej aktualizacji: 05.10.2021 r.

Postanowienia wstępne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze zorganizowanej platformy informatycznej prowadzonej przez Sprzedawcę pod adresem URL https://www.pizzaparty.pl oraz zasady wykonywania przez Sprzedawcę usługi drogą elektroniczną w związku z korzystaniem przez Klientów z wyżej wskazanej platformy elektronicznej.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w siedzibie Sprzedawcy oraz zostanie wysłany drogą mailową wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia

§ 1 Definicje

Użyte w regulaminie zwroty oznaczają:
1. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku poza dniami ustawowo wolnymi od pracy;
2. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów – firmę kurierską lub podmiot wybrany przez Klienta w celu dokonania Dostawy Towarów.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
4. Konsument – osobę fizyczną dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
5. Konto – dane osobowe Klienta (wraz z danymi o dotychczasowych transakcjach, stanie realizacji aktualnie złożonego zamówienia) zapisane w systemie informatycznym Sprzedawcy, do których dostęp chroniony jest loginem oraz hasłem stworzonym przez Klienta podczas rejestracji;
6. Newsletter – darmową usługę elektroniczną świadczoną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta po wyrażeniu przez niego zgody i dobrowolnym podaniu adresu e-mail, imienia i nazwiska polegająca na automatycznym wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego a w tym jego aktualnej ofercie, promocjach i wydarzeniach związanych z jego działalnością;
7. Przedsiębiorca – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej;
8. Przedsiębiorca-Konsument – osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ilekroć w
niniejszym Regulaminie jest mowa o Konsumencie, należy przez to rozumieć również Przedsiębiorców-Konsumentów.
9. Regulamin – niniejszy Regulamin.
10. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu Internetowego na formularzu dostępnym na stronie Sklepu Internetowego w celu założenia Konta.
11. Sklep Internetowy/Sklep – zorganizowaną platformę informatyczną do prezentacji i sprzedaży Towarów prowadzoną przez Sprzedawcę pod adresem URL: https://www.pizzaparty.pl.
12. Sprzedawca – Buena Vista Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Laskowicka 7, kod pocztowy 51-523 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000729669, kapitał zakładowy: 5 000 zł, REGON 369258190, NIP 8952178057.
13. Towar – produkt prezentowany jako przeznaczony do sprzedaży w Sklepie Internetowym.
14. Umowa sprzedaży – umowa zawierana między Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są towary prezentowane w Sklepie Internetowym.
15. Usługa dodatkowa – usługa odpłatna, świadczona na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym.
16. Zamówienie – oferta nabycia konkretnie oznaczonego Towaru za cenę uwidocznioną na stronie Sklepu Internetowego, kierowana przez Klienta do Sprzedawcy zgodnie z Regulaminem.

§ 2 Dane kontaktowe Sprzedawcy

1. Adres do korespondencji: ul. Podwale 62A lok. 215, 50-010 Wrocław
2. Adres e-mail Sprzedawcy: pizzaparty@bvmg.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 609 088 707, +48 533 736 971, +48 667 740 910
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
§ 3 Wymagania techniczne
1. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym niezbędne są:
– urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych,
– aktywne łącze internetowe,
– a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych
– oraz aktywne i sprawne konto poczty elektronicznej.
Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
2. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu Internetowego stacja/ urządzenie końcowe Klienta winny mieć włączoną akceptację plików cookies oraz Skryptów Java.

§ 4 Zakres świadczonych usług

1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzona jest usługa formularza zamówienia.
2. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzony jest Newsletter na zasadach opisanych w Regulaminie.
3. Sprzedawca prowadzi usługi elektroniczne w postaci rejestracji i założenia Konta w Sklepie Internetowym.

§ 5 Newsletter

1. Z usługi Newsletter może korzystać Klient. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter (dalej również: „Umowa”) oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy.
2. Sprzedawca nie pobiera od Klientów opłat za świadczenie usługi Newsletter.
3. W celu uzyskania usługi Newsletter należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu Internetowego.
4. Usługa Newsletter jest świadczona w czasie nieoznaczonym od momentu wysłania formularza rejestracyjnego Sprzedawcy przez Klienta do momentu wygaśnięcia Umowy.
5. Klient w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newsletter.
6. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o świadczenie usługi Newsletter za miesięcznym okresem wypowiedzenia z następujących ważnych powodów:
– zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług przez Sprzedawcę lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów a także decyzji i innych aktów prawa organów administracji, ich rekomendacji lub zaleceń;
– techniczna lub technologiczna zmiana sposobu świadczenia usług przez Sprzedawcę (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w §3 ust. 1 Regulaminu);
– wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę usług objętych Regulaminem.
7. Sprzedawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu powyżej wysyła niezwłocznie na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji do usługi Newsletter.
8. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie usługi Newslettera lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, jeśli Klient korzysta z treści Newslettera w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz naruszając prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu, a także przyjętych w tym zakresie zwyczajów i zasad współżycia społecznego.
9. Klient zawierając umowę o usługę Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Sprzedawcę reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto e-mail Użytkownika.
10. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w §2 Regulaminu, telefonicznie na numer telefonu wskazany w §2 Regulaminu lub listownie na adres wskazany w §2 Regulaminu. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

§ 6 Przedmioty transakcji

1. Przedmiotami transakcji zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego są Towary.
2. Ceny wszystkich Towarów znajdujących się w zasobach Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich brutto (z VAT).
3. Wszystkie Towary są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i są objęte gwarancją producenta lub Sprzedawcy.
4. Przed rozpoczęciem czynności instalacyjnych i eksploatacyjnych Towaru należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
5. Wszelkie informacje o Towarach pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów lub importerów. Zdjęcia Towarów lub ich opis techniczny zamieszczone w Sklepie Internetowym mogą różnić się od stanu faktycznego, co może być związane z ciągłym technologicznym ulepszaniem urządzeń, jak również z faktem, iż monitory, zdjęcia i rysunki w subiektywny sposób przedstawiają kolory i proporcje.

§ 7 Rejestracja i założenie konta

1. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie oraz przez czas nieokreślony.
2. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany w § 2 Regulaminu.
3. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Konto oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy.
4. W celu skorzystania z usługi Konto należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu Internetowego.
5. Usługa Konto jest świadczona od momentu zarejestrowania się Klienta do wygaśnięcia umowy o świadczenie usługi Konto.
6. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o świadczenie usługi Konto za miesięcznym okresem wypowiedzenia z następujących ważnych powodów:
– zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług przez Sprzedawcę lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów a także decyzji i innych aktów prawa organów administracji, ich rekomendacji lub zaleceń;
– techniczna lub technologiczna zmiana sposobu świadczenia usług przez Sprzedawcę (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w §3 ust. 1 Regulaminu);
– wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę usług objętych Regulaminem.
7. Sprzedawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji do usługi Konto.
8. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie usługi Konto za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Konto, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, jeśli Klient korzysta z Konta w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz naruszając prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu, a także przyjęte w tym zakresie zwyczajów i zasady współżycia społecznego.
9. Reklamacje dotyczące usługi Konto należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w §2 Regulaminu, telefonicznie na numer telefonu wskazany w §2 Regulaminu lub listownie na adres wskazany w §2 Regulaminu. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

§ 8 Składanie zamówień

1. Sprzedawca dokonuje sprzedaży na odległość urządzeń gastronomicznych. Prezentowane Towary są nowe i nieużywane. Prezentowanie przez Sprzedawcę Towarów nie stanowi oferty, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy.
2. Dokonanie zakupu Towaru nie wymaga rejestracji w Sklepie.
3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie Sklepu, w którym Klient podaje następujące dane:
– Imię i nazwisko lub nazwa firmy;
– Adres email;
– Numer telefonu;
– NIP (dla przedsiębiorców i przedsiębiorców-konsumentów);
– Dane adresowe do wysyłki.
4. Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Do momentu naciśnięcia wyżej wskazanego przycisku Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych Zamówienia zgodnie z informacjami i komunikatami dostępnymi na stronie.
5. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz regulamin sklepu przesyłane są automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
6. Sprzedawca może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
7. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

§ 9 Warunki i formy płatności

1. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu internetowego są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
2. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu Internetowego, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
3. W Sklepie Internetowym honorowane są następujące formy płatności:
– Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy
– System płatności elektronicznych Przelewy24
– Numer rachunku bankowego Sprzedawcy jest następujący: 82191010482412544624600001 (Santander Bank Polska S.A.)
4. Numer rachunku bankowego jest podany na stronie internetowej Sklepu Internetowego i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
5. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu 100% przedpłaty na koncie Sprzedawcy
6. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówione produkty w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę złożenia zamówienia. W przypadku braku odnotowania płatności w tym terminie, zamówienie zostaje anulowane.
7. Dokument sprzedaży potwierdzający dokonanie zakupu wysyłany jest na adres e-mail wskazany przy zamówieniu lub wraz z Towarem. Może być również wydany przy odbiorze osobistym, jeśli Klient zdecydował, o takie formie przekazania Towaru.

§ 10 Dostawa i czas realizacji

1. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy ponosi Klient.
2. Przesyłki są nadawane zwykle w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania kwoty należnej za produkt.
3. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane w późniejszym terminie czy w całości anulowane.
4. O wysłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.
5. Wraz z produktem Sprzedawca wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
6. W zależności od Dostawcy Klient może być proszony o wniesienie dostarczonego Towaru.
7. W indywidualnych przypadkach w ramach Usługi dodatkowej Sprzedawca może zaoferować usługi instalacyjne lub szkoleniowe dotyczącego Towaru objętego Umową sprzedaży.

§ 11 Odpowiedzialność za Towar

1. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klientów, którzy nie są Konsumentami lub Przedsiębiorcami-Konsumentami.
2. Do postępowania reklamacyjnego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta dotyczące niezgodności towaru z umową. 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru. 5. Reklamacja powinna zawierać: 1) informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, 2) opis niezgodności towaru z umową, 3) wskazanie żądania reklamacyjnego, 4) dane kontaktowe Klienta. 6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może w pierwszej kolejności żądać jego naprawy lub wymiany. 7. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został on poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 8. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. 9. Klient udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta towar na swój koszt. 10. W drugiej kolejności Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy. Jest to możliwe w następujących sytuacjach:
1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową z uwagi na nadmierne koszty naprawy i wymiany lub niemożliwość podjęcia takich działań,
2) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta,
3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową,
4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania naprawy lub wymiany,
5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
11. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
12. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
13. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
14. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy, Klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Klienta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
15. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
16. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
17. Klient może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków z tytułu reklamacji.
18. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
19. Podmiotem odpowiedzialnym z tytułu gwarancji jest Producent. Celem realizowania uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez Producenta należy postępować zgodnie z treścią wynikającą z dostarczonego wraz z produktem dokumentu gwarancyjnego. Warunki gwarancji i sposób jej realizacji udostępnione są na stronie internetowej producenta.
20. Karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi Towaru są dostarczane wraz z produktem i umieszczane wewnątrz opakowania.

§ 12 Opinie w sklepie internetowym

  1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
  2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym przekazuje dane niezbędne do stworzenia zaproszenia email firmie obsługującej proces ankietowania.Wysyłka ankiet oraz proces zbierania opinii w formularzach jest obsługiwany w pełni przez firmę TrustMate SA z siedzibą Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław. TrustMate SA wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii TrustMate może ponowić wysyłkę zaproszenia.
  3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
  4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
  5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
  6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
  7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§ 13 Odstąpienie od umowy na podstawie ustawy o prawach konsumenta

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy przedmiotem Zamówienia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się w momencie dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. Konsument może odstąpić od umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Jego forma może być dowolna lub odesłanie towaru na wskazany przez Sprzedawcę adres.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
5. Skutki odstąpienia od Umowy:
– W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
– W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
– Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
– Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
– Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
– Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu, nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie znajdować się w opisie Produktu w Sklepie.
– Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 14 Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
– Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
– ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,
– ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego mogą być:
– W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
– W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
– Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
– Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
– Szczegółowe zasady, zakres, cele, podstawy przetworzenia danych osobowych oraz uprawnienia Klienta w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych określa Polityka prywatności umieszczona na stronie Sklepu Internetowego.

§ 15 Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje dotyczące trybu i procedury rozstrzygania sporu dostępne są na stronie internetowej http://spsk.wiih.org.pl/index.php.
3. Klient będący konsumentem może również zwrócić się z wnioskiem o udzielenie pomocy do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
4. Klient może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 16 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. O każdej zmianie Regulaminu Sklep internetowy powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.