Brak produktów w koszyku.

Brak produktów w koszyku.

Obraz Alt

Regulamin sklepu internetowego www.pizzaparty.pl

Regulamin

Data ostatniej aktualizacji: 05.10.2021 r.

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze zorganizowanej platformy informatycznej prowadzonej przez Sprzedawcę pod adresem URL https://www.pizzaparty.pl oraz zasady wykonywania przez Sprzedawcę usługi drogą elektroniczną w związku z korzystaniem przez Klientów z wyżej wskazanej platformy elektronicznej.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz w siedzibie Sprzedawcy.

§ 1 Definicje

Użyte w regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku poza dniami ustawowo wolnymi od pracy;
 2. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów – firmę kurierską lub podmiot wybrany przez Klienta w celu dokonania Dostawy Towarów.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 4. Konsument – osobę fizyczną dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Konto – dane osobowe Klienta (wraz z danymi o dotychczasowych transakcjach, stanie realizacji aktualnie złożonego zamówienia) zapisane w systemie informatycznym Sprzedawcy, do których dostęp chroniony jest loginem oraz hasłem stworzonym przez Klienta podczas rejestracji;
 6. Newsletter – darmową usługę elektroniczną świadczoną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta po wyrażeniu przez niego zgody i dobrowolnym podaniu adresu e-mail, imienia i nazwiska polegająca na automatycznym wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego a w tym jego aktualnej ofercie, promocjach i wydarzeniach związanych z jego działalnością;
 7. Przedsiębiorca – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej;
 8. Przedsiębiorca-Konsument – osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 10. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu Internetowego na formularzu dostępnym na stronie Sklepu Internetowego w celu założenia Konta.
 11. Sklep Internetowy/Sklep – zorganizowaną platformę informatyczną do prezentacji i sprzedaży Towarów prowadzoną przez Sprzedawcę pod adresem URL: https://www.pizzaparty.pl.
 12. Sprzedawca – Buena Vista Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Laskowicka 7, kod pocztowy 51-523 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000729669, kapitał zakładowy: 5 000 zł, REGON 369258190, NIP 8952178057.
 13. Towar – produkt prezentowany jako przeznaczony do sprzedaży w Sklepie Internetowym.
 14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 15. Usługa dodatkowa – usługa odpłatna, świadczona na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym.
 16. Zamówienie – oferta nabycia konkretnie oznaczonego Towaru za cenę uwidocznioną na stronie Sklepu Internetowego, kierowana przez Klienta do Sprzedawcy zgodnie z Regulaminem.

§ 2 Dane kontaktowe Sprzedawcy

 1. Adres do korespondencji: ul. Podwale 62A lok. 215, 50-010 Wrocław
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: pizzaparty@bvmg.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 609 088 707, +48 533 736 971, +48 667 740 910
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym niezbędne są:
  • urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych,
  • aktywne łącze internetowe,
  • a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych
  • oraz aktywne i sprawne konto poczty elektronicznej.Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 2. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu Internetowego stacja/ urządzenie końcowe Klienta winny mieć włączoną akceptację plików cookies oraz Skryptów Java.

§ 4 Zakres świadczonych usług

 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzona jest usługa formularza zamówienia.
 2. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzony jest Newsletter na zasadach opisanych w Regulaminie.
 3. Sprzedawca prowadzi usługi elektroniczne w postaci rejestracji i założenia Konta w Sklepie Internetowym.

§ 5 Newsletter

 1. Z usługi Newsletter może korzystać Klient. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter (dalej również: „Umowa”) oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca nie pobiera od Klientów opłat za świadczenie usługi Newsletter.
 3. W celu uzyskania usługi Newsletter należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Usługa Newsletter jest świadczona w czasie nieoznaczonym od momentu wysłania formularza rejestracyjnego Sprzedawcy przez Klienta do momentu wygaśnięcia Umowy.
 5. Klient w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newsletter.
 6. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o świadczenie usługi Newsletter za miesięcznym okresem wypowiedzenia z następujących ważnych powodów:
  • zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług przez Sprzedawcę lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów a także decyzji i innych aktów prawa organów administracji, ich rekomendacji lub zaleceń;
  • techniczna lub technologiczna zmiana sposobu świadczenia usług przez Sprzedawcę (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w §3 ust. 1 Regulaminu);
  • wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę usług objętych Regulaminem.
 7. Sprzedawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu powyżej wysyła niezwłocznie na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji do usługi Newsletter.
 8. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie usługi Newslettera lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, jeśli Klient korzysta z treści Newslettera w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz naruszając prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu, a także przyjętych w tym zakresie zwyczajów i zasad współżycia społecznego.
 9. Klient zawierając umowę o usługę Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Sprzedawcę reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto e-mail Użytkownika.
 10. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w §2 Regulaminu, telefonicznie na numer telefonu wskazany w §2 Regulaminu lub listownie na adres wskazany w §2 Regulaminu. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

§ 6 Przedmioty transakcji

 1. Przedmiotami transakcji zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego są Towary.
 2. Ceny wszystkich Towarów znajdujących się w zasobach Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich netto (bez VAT) oraz brutto (z VAT).
 3. Wszystkie Towary są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i są objęte gwarancją producenta lub Sprzedawcy.
 4. Przed rozpoczęciem czynności instalacyjnych i eksploatacyjnych Towaru należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
 5. Wszelkie informacje o Towarach pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów lub importerów. Zdjęcia Towarów lub ich opis techniczny zamieszczone w Sklepie Internetowym mogą różnić się od stanu faktycznego, co może być związane z ciągłym technologicznym ulepszaniem urządzeń, jak również z faktem, iż monitory, zdjęcia i rysunki w subiektywny sposób przedstawiają kolory i proporcje.

§ 7 Rejestracja i założenie konta

 1. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie oraz przez czas nieokreślony.
 2. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany w § 2 Regulaminu.
 3. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Konto oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy.
 4. W celu skorzystania z usługi Konto należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu Internetowego.
 5. Usługa Konto jest świadczona od momentu zarejestrowania się Klienta do wygaśnięcia umowy o świadczenie usługi Konto.
 6. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o świadczenie usługi Konto za miesięcznym okresem wypowiedzenia z następujących ważnych powodów:
  • zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług przez Sprzedawcę lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów a także decyzji i innych aktów prawa organów administracji, ich rekomendacji lub zaleceń;
  • techniczna lub technologiczna zmiana sposobu świadczenia usług przez Sprzedawcę (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w §3 ust. 1 Regulaminu);
  • wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę usług objętych Regulaminem.
 7. Sprzedawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji do usługi Konto.
 8. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie usługi Konto za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Konto, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, jeśli Klient korzysta z Konta w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz naruszając prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu, a także przyjęte w tym zakresie zwyczajów i zasady współżycia społecznego.
 9. Reklamacje dotyczące usługi Konto należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w §2 Regulaminu, telefonicznie na numer telefonu wskazany w §2 Regulaminu lub listownie na adres wskazany w §2 Regulaminu. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

§ 8 Składanie zamówień

 1. Sprzedawca dokonuje sprzedaży na odległość urządzeń gastronomicznych. Oferowane przedmioty są nowe i nieużywane.
 2. Dokonanie zakupu Towaru nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie Sklepu, w którym Klient podaje następujące dane:
  • Imię i nazwisko lub nazwa firmy;
  • Adres email;
  • Numer telefonu;
  • NIP (dla przedsiębiorców i przedsiębiorców-konsumentów);
  • Dane adresowe do wysyłki.
 4. Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Do momentu naciśnięcia wyżej wskazanego przycisku Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych Zamówienia zgodnie z informacjami i komunikatami dostępnymi na stronie.
 5. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
 6. Sprzedawca może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
 7. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

§ 9 Warunki i formy płatności

 1. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu internetowego są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
 2. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu Internetowego, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 3. W Sklepie Internetowym honorowane są następujące formy płatności:
  • Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy
  • System płatności elektronicznych Przelewy24
  • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy jest następujący: 82191010482412544624600001 (Santander Bank Polska S.A.)
 4. Numer rachunku bankowego jest podany na stronie internetowej Sklepu Internetowego i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu 100% przedpłaty na koncie Sprzedawcy
 6. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówione produkty w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę złożenia zamówienia. W przypadku braku odnotowania płatności w tym terminie, zamówienie zostaje anulowane.
 7. Dokument sprzedaży potwierdzający dokonanie zakupu wysyłany jest na adres e-mail wskazany przy zamówieniu lub wraz z Towarem. Może być również wydany przy odbiorze osobistym, jeśli Klient zdecydował, o takie formie przekazania Towaru.

§ 10 Dostawa i czas realizacji

 1. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy ponosi Klient.
 2. Przesyłki są nadawane zwykle w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania kwoty należnej za produkt.
 3. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane w późniejszym terminie czy w całości anulowane.
 4. O wysłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.
 5. Wraz z produktem Sprzedawca wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
 6. W zależności od Dostawcy Klient może być proszony o wniesienie dostarczonego Towaru.
 7. W indywidualnych przypadkach w ramach Usługi dodatkowej Sprzedawca może zaoferować usługi instalacyjne lub szkoleniowe dotyczącego Towaru objętego Umową sprzedaży.

§ 11 Gwarancja i rękojmia

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. Procedura reklamacyjna może być realizowana na podstawie przepisów o gwarancji lub rękojmi (tylko w przypadku sprzedaży konsumenckiej).
 4. Do Konsumenta należy wybór podstawy prawnej składanej przez niego reklamacji.
 5. Podmiotem odpowiedzialnym z tytułu gwarancji jest Producent. Celem realizowania uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez Producenta należy postępować zgodnie z treścią wynikającą z dostarczonego wraz z produktem dokumentu gwarancyjnego. Warunki gwarancji i sposób jej realizacji udostępnione są na stronie internetowej producenta.
 6. Karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi Towaru są dostarczane wraz z produktem i umieszczane wewnątrz opakowania.
 7. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa (rękojmia).
 8. W przypadku, gdy Klientem jest Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca Indywidualny, wyłącza się na zasadzie art. 558§1 k.c. odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi wynikającą z odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.
 9. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko, Klienta, nazwa firmy, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji oraz dane kontaktowe.
 10. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 11. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni (w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi zgłoszonej przez Konsumenta) lub 30 dni (w przypadku reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta na innej podstawie). W przypadku reklamacji zgłaszanych przez Przedsiębiorcę lub Przedsiębiorcę Indywidualnego zostaną one rozpoznanie w terminie do 30 dni. Brak złożenia w tym czasie przez Sprzedawcę oświadczenia o nieuznaniu roszczeń Klienta uważa się za ich uznanie.
 12. Zgłaszający reklamację, niezależnie od podstawy, powinien niezwłocznie przesłać produkt objęty zgłoszeniem celem umożliwienia sprzedawcy rozpatrzenia reklamacji.
 13. Rozpatrzenie reklamacji następuje poprzez dokonanie sprawdzenia okoliczności zgłoszonych przez Klienta i ocenie zasadności żądań zgodnie z przepisami o rękojmi lub warunkami gwarancji.
 14. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że zastrzeże inną formę kontaktu. W przypadku wyboru innej formy kontaktu niż poczta elektroniczna rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 15. Klient, który złożył oświadczenie o wymianie rzeczy na wolną od wad lub odstąpieniu od umowy i chce z tych instytucji skorzystać jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć towar na adres wskazany w §2, a Sprzedawca obowiązany jest Towar przyjąć.
 16. Koszty wymiany/naprawy Towaru obciążają Sprzedawcę.
 17. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przez rok od wydania rzeczy Klientowi.
 18. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

§ 12 Odstąpienie od umowy na podstawie ustawy o prawach konsumenta

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy przedmiotem Zamówienia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się w momencie dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w §2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 aja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: Buena Vista Media Group sp. z o.o. sp.k., ul. Podwale 62A lok.215, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu, nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie znajdować się w opisie Produktu w Sklepie.
  • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 13 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  • ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego mogą być:
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
  • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
  • Szczegółowe zasady, zakres, cele, podstawy przetworzenia danych osobowych oraz uprawnienia Klienta w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych określa Polityka prywatności umieszczona na stronie Sklepu Internetowego.

§ 14 Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument może znaleźć szczegółowe informacje odnośnie możliwości skorzystania przez niego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. O każdej zmianie Regulaminu Sklep internetowy powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.